Tato strana obsahuje pouze překlad provozních podmínek serveru.
Platné provozní podmínky serveru jsou zde uvedeny.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SERVERU

§1 – Úvodní ujednání
1. Současné provozní podmínky serveru (dále jen podmínky) určují pravidla využívání serveru Trans-dating.com (dále jen server).
2. Výklad pojmů:
- server znamená souhrn služeb, poskytovaných pod internetovou adresou Trans-dating.com,
- administrace znamená osoby dozorující fungování serveru,
- uživatel je osoba využívající serveru.


§2 – Využívání služeb
1. Soubory cookies
a) Pomocné soubory cookies jsou nezbytné ke správnému fungování serveru.
b) Vyjádření souhlasu, jenž se týká využívání přes server pomocných souborů cookies - je závazné při pobytu na tomto internetovém portále.
c) Uživatel svým pobytem na serveru - tímto dává najevo shodu na využívání pomocných souborů cookies, nezbytných pro správné fungování serveru. Toto platí pro jejich vytváření, modifikaci, případně odstranění ze zařízení uživatele.
d) Obsah pomocných souborů cookies může být předmětem profilování.
e) Instrukce o používání doplňkových souborů cookies, jak ji zapnout či vypnout, naleznete v technické dokumentaci internetového prohlížeče.

2. Registrace a údaje nebo data
a) K registraci je potřebné akceptování daných podmínek.
b) Za účelem registrace je třeba správně vyplnit registrační formulář.
c) Zaregistrovat se - je možné jenom tehdy, když prohlížeč disponuje soubory cookies.
d) Vyplnění registračního formuláře - vyjadřuje souhlas s přetvářením a využíváním (prostřednictvím serveru nebo administrace) všech údajů z registrace, jakož i dále v procesu užívání serveru.
e) Specifikovanými údaji se rozumí všechny údaje textové, vizuální a audiovizuální.
f) Serverem získané údaje - jsou jim zpracovány a slouží pro jeho fungování.
g) Přístupem k získaným údajům, jenž jsou skryté - disponuje výhradně administrace.
h) Zadané údaje jsou zpracovávány až do okamžiku zrušení registrace na tomto internetovém portále, dále s přihlédnutím k následné a nezbytné době, po kterou jsou uchovávány záložní kopie údajů zadaných nebo získaných od uživatelů, nebo do okamžiku ukončení provozu tohoto serveru, avšak období uchovávání dat nebude kratší, než je vymezeno v platné legislativě.
i) Data sestávající z konverzací, týkající se dvou či více uživatelů, jsou hromadně přechovávány až do okamžiku, ve kterém všichni uživatelé, jenž se podíleli na konverzaci - neodstraní danou konverzaci, nebo zruší registraci na tomto serveru. Toto však platí s přihlédnutím na dotyčné časové období, po které jsou uchovávány náhradní kopie dat.
j) Náhradní kopie údajů jsou uchovávány maximálně po dobu periody šesti měsíců, která začíná od okamžiku jejich vzniku.
k) Záložní kopie dat mohou být využity výhradně v nezbytných případech, jako je havárie serveru.
l) Udělení souhlasu ke zpracování dat je nezbytné k využívání serveru pro zaregistrované uživatele.
m) Administrátorem pro nakládaní s osobními údaji je podmět zmíněný na serveru.
n) V případě odvolání souhlasu na zpracování dat, nezbytné je zrušení registrace na tomto serveru.
o) Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
p) Data nebo údaje s vyloučením konverzace - mohou být předmětem profilování.
q) Údaje vepsané do registračního formuláře, nebo také zadané později při používání serveru, musí být správné.
r) Během registrace a rovněž také v případě dalšího používání serveru - mohou být zaznamenány čísla IP adres, které uživatel využívá při napojení na server.
s) Internetové stránky jsou umístěny na serverech externí hostingové společnosti.

3. Hesla
a) Heslo je uchováváno na serveru v zašifrovaném formátu.
b) Není možné připomenutí původního hesla.
c) Uživatel je povinen uchovávat své heslo v tajnosti.
d) V případě, že uživatel zapomene heslo, může prostřednictvím formuláře s automatickou odpovědí požádat o zaslání alternativního hesla na e-mailovou adresu profilu.
e) Požadavek na zaslání alternativního hesla může být realizován jen tehdy, když prohlížeč disponuje soubory cookies.
f) jakékoliv činnosti provedené s užitím původního nebo alternativního hesla jsou považovány, že byly zadány uživatelem.

4. Využívání služeb
a) Server obsahuje inzerci určenou pro seznámení a hledání vážného vztahu, dále jen inzerci.
b) Ke zřízení profilu je nutné nejprve provést registraci na tomto internetovém serveru.
c) Administrace si vyhrazuje právo ověřit si e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
d) Zřizování profilu s erotickým podtextem je zakázáno.
e) Profil se zobrazí ihned po jeho zadání a následné akceptaci administrátorem.
f) Podmínky, na základě kterých profil může být umístěn na server, jsou na něm uvedeny.
g) Administrace serveru si vyhrazuje právo k blokování některých funkcí serveru uživatelům bez vyplněného profilu.
h) Administrace si vyhrazuje právo k blokování některých funkcí serveru uživatelům, jejichž profil nebyl akceptován.
i) Administrace si vyhrazuje právo kontroly profilu po každé jeho úpravě.
j) Administrace si vyhrazuje právo na blokování zobrazení profilu nebo blokování vybraných funkcí serveru po každé úpravě profilu, do okamžiku nového schválení profilu.
k) Administrace si vyhrazuje právo na odstranění každého profilu bez udání jakéhokoliv vysvětlení.
l) Administrace si vyhrazuje právo na blokování možnosti vytváření profilu vybraným uživatelům.
m) Na serveru je možné umísťovat pouze profily o charakteru seznámení a hledání vážného vztahu, dále jen inzerci.
n) Je zakázáno umísťování materiálů chráněných autorským právem, materiálů obscénních, urážlivých, porušujících právo na soukromí, navádějících k nenávisti rasové, etnické, náboženské, propagující násilí nebo z důvodu citové a sexuální orientace. Není dovoleno taktéž uveřejňování:
- materiálů erotických a pornografických,
- profilů majících za cíl poškozování třetích osob,
- informací, které jakkoli porušují práva třetích osob,
- profilů svázaných s prostitucí, sponzoringem a kuplířstvím.
o) KONKRÉTNĚ JE ZAKÁNO ZŘIZOVÁNÍ PROFILŮ SMĚŘUJÍCÍCH K USKUTEČNÉNÍ ČINNOSTI SEXUÁLNÍHO CHARAKTERU S OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET.
p) Administrace si vyhrazuje právo na odstranění nebo ponechání profilů porušujících výše uvedená omezení.
q) Administrace si vyhrazuje právo na odstranění profilů od uživatelů - porušujících zákon nebo předávání informací o nich orgánům činným v trestním řízení.
r) Administrace si vyhrazuje právo na odstranění profilů, které nemají seznamovací charakter.
s) V případě, že nastane spor mezi uživateli serveru, administrace si vyhrazuje právo neúčastnit se v tomto sporu.
t) Administrace si vyhrazuje právo na monitorování, jakým způsobem uživatelé využívají server.
u) Administrace si vyhrazuje právo zasílání e-mailů vztahujících se k funkcím serveru.
v) Administrace internetového portálu si vyhrazuje právo na stanovení limitů u každé funkce, kterou server disponuje.
w) Administrace si vyhrazuje právo na změnu rozsahu funkcí serveru v libovolném okamžiku, bez dřívějšího uvědomění uživatelů o tomto.
x) V případě změny funkcí serveru uživatel deklaruje, že nebude žádat žádnou náhradu z tohoto titulu.
y) Administrace si vyhrazuje právo na přerušení fungování serveru v libovolném okamžiku bez dřívějšího uvědomění uživatelů o výše uvedeném.
z) V případě přerušení fungování serveru uživatel deklaruje, že nebude žádat žádnou náhradu z tohoto titulu.

5. Materiály vizuální a audiovizuální
a) Uživatelům serveru může být povoleno přidávat vizuální nebo audiovizuální materiály.
b) O funkci pro přidání vizuálního nebo audiovizuálního materiálu rozhodne administrace.
c) Rozsah funkčnosti vizuální nebo audiovizuální rozhodne administrace.
d) Funkce vizuálních nebo audiovizuálních materiálů může být kdykoli změněna bez vědomí uživatele.
e) Pokud se změní vizuální nebo audiovizuální funkce, uživatel prohlašuje, že nebude požadovat v tomto ohledu žádné náhrady.
f) Administrace si vyhrazuje právo úpravy jakýchkoliv přidaných materiálů, vizuálních nebo audiovizuálních.
g) Administrace si rovněž vyhrazuje právo na úpravu materiálů, vizuálních nebo audiovizuálních - v rámci řešení změn, změn kvality, otočení a přidání vodoznaku.
h) Je zakázáno přidávat vizuální nebo audiovizuální materiál, který nezobrazuje uživatele.
i) Je zakázáno přidávat vizuální nebo audiovizuální materiály, které porušují obecně uznávané normy společenského styku.
j) Další omezení ohledně vizuálních nebo audiovizuálních materiálů jsou uvedeny na tomto serveru.
k) Uživatel je plně zodpovědný za obsah vložených vizuálních nebo audiovizuálních materiálů.
l) Administrace si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál, vizuální nebo audiovizuální bez udání důvodu.

6. Platby
a) Administrace si vyhrazuje právo zavést poplatek za používání serveru kdykoli a na jakkoli dlouhou dobu.
b) Rozsah vybraných funkcí, které jsou pokryty z poplatků za provoz najdete uvedené na serveru.
c) Rozsah vybraných funkcí se hradí z poplatků a ty pa mohou být kdykoli změněny bez upozornění uživatele.
d) Administrace si vyhrazuje právo blokovat vybrané funkce profilu uživatelům, kteří nemají zaplacené poplatky za tyto funkce.
e) Možnost zakoupení vybraných funkcí - je však podmíněna platbou předem.
f) Funkce, které jsou zpoplatněny, nebo za ktere jste zaplatili, stávají se aktivními - teprve v okamžiku, kdy obdržíme Vaší platbu.
g) Uživatel disponuje právem k rozhodnutí o možnosti vrácení zakoupené funkce. Odstoupení je možné do 14 kalendářních dnů od okamžiku zakoupení funkce.
h) Změna poplatků za vybrané funkce se nevztahuje na ty, které již byly zaplacené.
i) Nákup vybraných funkcí nezavazuje uživatele k zakoupení dalších.

7. Reklama
a) Administrace má právo zobrazovat libovolný počet reklam kdekoliv a jakékoliv povahy.
b) Uživatel poskytuje shodu na obdržení reklamních materiálů a to nejen na svou e-mailovou adresu, avšak také prostřednictvím systému serveru, na kterém probíhá konverzace.
c) Administrace neodpovídá za obsah reklam odeslaných a zobrazených na webu.
d) Za obsah odeslaných reklam, které se zobrazují, odpovídají jejich zadavatelé nebo zprostředkovatelé prodeje reklamy.
e) Všechny stížnosti na zobrazené reklamy je třeba zasílat jejich zadavatelům nebo zprostředkovatelům prodeje reklamy.
f) Je-li spor mezi osobami s charakterem uživatele a zadavatele reklamy, nebo zprostředkovatele prodeje reklamy, administrace si vyhrazuje právo neúčastnit se ve sporu.

8. Stížnosti a sporné otázky
a) Veškeré reklamace je potřebné zasílat na e-mailovou adresu info@trans-dating.com. U reklamací je nutné, aby byly ve formě naskenovaného dopisu, obsahujícího jméno, příjmení, adresu bydliště a především vlastnoruční podpis uživatele, který podává reklamaci. Reklamace, které výše uvedené pravidla nebudou splňovat, nemohou být přijaty k posouzení.
b) Reklamace jsou posuzovány ve lhůtě do 30 dnů - od okamžiku podání reklamace.
c) Případné spory budou řešeny prostřednictvím jednání mezi uživatelem a administrací.
d) Je-li jednání uvedené v předchozím odstavci nefunkční, řešení sporu podléhá soudu příslušnému pro sídlo administrace.

9. Odpovědnost
a) Administrace neodpovídá za případné škody způsobené přerušením provozu webové stránky a za jakékoliv závady, které mohou nastat při provozu serveru.
b) Administrace neodpovídá za přesnost a obsah sdělení, která jsou zveřejněna na serveru a za správnost kontaktních údajů obsažených v profilech.
c) Administrace neodpovídá za to, k jakému účelu a jak jsou použity údaje (včetně údajů o povaze vizuálního a audiovizuálního materiálu).

10. Platnost podmínek
a) Tyto podmínky platí ode dne 24.05.2018.
b) V případě změn pravidel budou uživatelé o této skutečnosti informováni prostřednictvím e-mailu.
c) V případě nepřijetí nových podmínek byste měli odstranit profil na serveru. Vaše další používání tohoto serveru po změnách podmínek znamená jejich přijetí.